1. ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

(Theo khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

2. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

(Theo Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

3. THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

(Theo khoản 6 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14)

– Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật BVMT 2020 và thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;

– Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật BVMT 2020 nhưng không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 39 Luật BVMT 2020 phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

4. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG BAO GỒM

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG BAO GỒM:

5. CƠ QUAN CẤP PHÉP

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÓ TRÁCH NHIỆM SAU ĐÂY:

CƠ QUAN CẤP PHÉP

– Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nhận bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đăng ký môi trường.
– Đối với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, chủ dự án đầu tư, cơ sở được quyền chọn Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký môi trường.

6. THỜI HẠN CẤP PHÉP: không quy định

– Trong quá trình hoạt động, nếu dự án đầu tư, cơ sở có thay đổi về nội dung đã đăng ký, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm đăng ký môi trường lại trước khi thực hiện các thay đổi đó.
– Trường hợp việc thay đổi quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc phải có giấy phép môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm thực hiện quy định về đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường theo quy định của Luật này.

7. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

đăng kí môi trường