Thông Tin Dự Án

nâng cấp hệ thống xử lý mangan công suất 40m3/giờ lên 60m3/giờ

hệ thống xử lý nước cấp cho khu nhà xưởng Kizuna 3

nước cấp RO

nâng cấp hệ thống xử lý nước cấp cho khu nhà xưởng xây sẵn Kizuna 3 công suất 40 m3/giờ lên 60m3/giờ