Thông Tin Dự Án

nâng cấp hệ thống xử lý nước cấp khu nhà xưởng xây sẵn Kizuna 3 công suất từ 40 m3/ngày đêm lên 60 m3/ngày đêmkizuna 3

hệ thống xử lý nước cấp 60 m3/ngày đêm

Nâng cấp hệ thống xử lý nước cấp Khu nhà xưởng Kizuna 3 công suất từ 40 m3/ngày đêm lên 60 m3/ngày đêm

 

nước cấp Khu nhà xưởng Kizuna 3